onsdag 20 mars 2013

Jamska, lika svårscht å skriiv som å läsa! :0)

Hmmm......ha fundere på va jä ske skriiv om idag, å då ere ju artutt å skriiv om jamska, å dessutom skriiv på jamska. Det e ju int de lätteste å skriiv på jamska, mann jä ske försök i alla fall. Tyvärr så e ju jamska n'dialekt som e påväg å dö ut. De e måång onga som förstår jamska å att a'mor å 'n far prata prata jamska hääm, mann dom brale int själv. Jä hoppes att jä än dag kan leer min onga jamska, mann först så må jä nog böörj å bral jamska mä fjåsa. I viss situationa så gåre ta se själv, mann änner gånga må mann verkligen försök för att det vål natula. N'Adam vill att jä ska bral jamska mä hänom, å det må jä verskella försök å gjära ettesom jä som sagt va vill att vår onga ske brale. Nu e ju jamska liksom huvud dialekt'n å sänn så finns'e måång si´dialekta beroende på vorr man bor. I Äsch´n så prata dom int lika brätt som hen, uttan de e mär sissånen :De gekk e'breje fejt i'gjejt öve vejn å skejt. (Det gick en bred fet get över vägen och sket). Å hen så prata ma mär brätt, å då våle sissånen: De gäkk'e brä'e fät e'gjät öve vän å skät. Sir dä skärnen? Å om dä int sire så hör dä skärnen i alla fall. Sänn så finns'e ola som skäl se från steel ti steel. Flär ta kompisan miin använn int Ikunn till exempel som e Ekorre, e'äne exempel e å Vä hunnu, alltså glupsk. Häll n'släpmäsch: En snigel utan skal. N'fjallermäs häll Tyllmäs: En som är fjantig. Sänn så finns'e ola som man int kan översätt te svenska mä bäre e'ol, ätt exempel e å Syytt, vikke betyr att man ha nån i kne häll å sete barnvakt. Sänn så kan du vä på syytta å då e du mä barn. Mann må bråånn om man ske vål på sytta, å då kanske dä förstår va dä betyr. Å om mann e'fnuru så e man äcklig. E'ol som e lite svårsch å översätt e Aggasamm. N'kompis gjiid e brae exempel på va som va aggasammt: Å baka tånnbrö mä a'farmor menn va aggasammt ettesom hu va så husku på å baka att man haadd n'däl å läva opp'tä. Å nårr man baka herri bryggstu så använn man knadu (typ tunnbrödsdeg). N'äänn sak som e svårscht å giss'sä tä e va man gjär om man Sug gjäta. De e'ongan som sug gjäta, alltså de e å amma. Om mann e At'härn så e man väldigt påstridig. Om mann e'ståsch (tjej) så ha man e'rav (en rumpa), männ e'rav e e'samlings'ol förr både puppilura/tuppa och rumpan. N'pök (pojke) ha e'aschel (rumpa) å n'snurv (snopp). N'däl ol vrikk mann nästan tonga ta se å e svårscht å uttäla om man int ha prata jamska från mann va lillsh lit'n. Exemp'l är: Kvishla (grep), tjoshln (kjolen), jashlnhagan (gärdsgård) å mulshta (hjortron). Gubben att n'faster e frå Sunnsvall, å hänn ha sagt att de tar tjöggu (20) år å ler'se förstå jamska å tjöggu år å ler'se prata'ne. :0P Mann n'däl saker låt myshje finer på svenska änn på jamska, tex. Jag älskar dig! e'finer änn Jä älsk'de! Fast n'däl ol e huskut lokal å finns kanske bäre ti familjen. N'pappa bruuk si nårr mä ske på mulshtflukking n'massa Sånkflukkara utt'mä vägom. N´sånkflukkar e än som går å fluukk alles intä vägom, der å på fjälle kan man å si Snikflukkaran. Tåkker som iint åårsk läät ett'bera själv uttann går å fluukk der dom sir att änner fluukk, tåkker e huskut lejsommen. Te nå häsht äne, kusin menn sa nårr hänn va lit'n: "Gjär som en rikktunn kär, skit te'böxa å ha'e kvär å si ett om hängshlan håll". De tror jä int va så svårsch å förstå. Sänn så säjj mann att mann räk'n på e'äne sätt, ske mann räk'n te tri (3) så räk'n mann "Än, än å än tä" å ske du försök å få mä de nån häm från n'bal så ske du frååg: "Ske mä häll ske mä dääns först?" Egentligen så tror jä int att man kom så långt mä dä, männ de e ju allsht'n lav å försök ;0) Sänn e gramatiken litt speciell å, tex nårr de gjäll hu häll hänn (han eller hon), om man ååk å hälls på nånn så säg mann att man: fer att N'Pelle å mä fer att A'Lova. Å om man gir bort'nå så säg mann att man: gir A'Pelle å man gir N'Lova. De e svårscht å förklar de dänne, mann dä förstår att N å A ennress beroende på va man ske gjära. Nä nu fåre vä bra för idag, jä tror int att jä ske skriiv nå mär ettesomm de e int bäre svårscht å skriiv uttann svårscht å läsa. Så jä vill bäre sluut mä å skriiv att jä tyshje int bäre att n'Adam e huskutt snygg å huskutt trivsam, uttann hänn e både knuppu å smart. Männ de beste ta allsht e ju att hänn äälsk meg å jä äälsk hänn å att mä vill våål gammal ilag. Skepp å'hoj!            

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar